Usage Statistics for stingyboss.com

Summary Period: August 2020
Generated 14-Aug-2020 02:06 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2020
Total Hits 4362
Total Files 1305
Total Pages 2962
Total Visits 1092
Total KBytes 19259
Total Unique Sites 656
Total Unique URLs 851
Total Unique Referrers 341
Total Unique User Agents 69
. Avg Max
Hits per Hour 12 567
Hits per Day 311 1397
Files per Day 93 341
Pages per Day 211 1063
Sites per Day 46 86
Visits per Day 78 110
KBytes per Day 1376 3744
Hits by Response Code
Code 200 - OK 29.92% 1305
Code 403 - Forbidden 0.11% 5
Code 404 - Not Found 69.94% 3051
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 1

Daily usage for August 2020

Daily Statistics for August 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 246 5.64% 73 5.59% 153 5.17% 110 10.07% 86 13.11% 706 3.66%
2 289 6.63% 68 5.21% 185 6.25% 98 8.97% 69 10.52% 1332 6.92%
3 214 4.91% 51 3.91% 127 4.29% 82 7.51% 73 11.13% 1072 5.57%
4 248 5.69% 114 8.74% 179 6.04% 72 6.59% 56 8.54% 1158 6.01%
5 1397 32.03% 341 26.13% 1063 35.89% 80 7.33% 68 10.37% 3744 19.44%
6 143 3.28% 28 2.15% 80 2.70% 68 6.23% 59 8.99% 406 2.11%
7 187 4.29% 38 2.91% 128 4.32% 85 7.78% 67 10.21% 791 4.11%
8 231 5.30% 77 5.90% 148 5.00% 85 7.78% 69 10.52% 1121 5.82%
9 156 3.58% 55 4.21% 96 3.24% 79 7.23% 65 9.91% 842 4.37%
10 339 7.77% 119 9.12% 213 7.19% 94 8.61% 74 11.28% 2070 10.75%
11 271 6.21% 132 10.11% 195 6.58% 79 7.23% 62 9.45% 2894 15.03%
12 456 10.45% 170 13.03% 283 9.55% 72 6.59% 59 8.99% 2562 13.30%
13 174 3.99% 38 2.91% 106 3.58% 84 7.69% 71 10.82% 541 2.81%
14 11 0.25% 1 0.08% 6 0.20% 6 0.55% 6 0.91% 20 0.10%

Hourly usage for August 2020

Hourly Statistics for August 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 119 2.73% 2 34 2.61% 5 77 2.60% 49 687 3.57%
1 9 127 2.91% 2 37 2.84% 5 81 2.73% 59 831 4.32%
2 6 96 2.20% 2 30 2.30% 4 62 2.09% 24 336 1.75%
3 8 124 2.84% 2 32 2.45% 5 82 2.77% 58 817 4.24%
4 29 418 9.58% 11 163 12.49% 18 265 8.95% 97 1362 7.07%
5 12 168 3.85% 5 80 6.13% 8 122 4.12% 73 1020 5.29%
6 4 66 1.51% 1 21 1.61% 3 43 1.45% 30 418 2.17%
7 6 92 2.11% 1 17 1.30% 3 51 1.72% 21 296 1.54%
8 7 104 2.38% 2 28 2.15% 4 63 2.13% 80 1124 5.83%
9 46 646 14.81% 13 194 14.87% 37 521 17.59% 132 1841 9.56%
10 11 165 3.78% 5 76 5.82% 8 119 4.02% 46 647 3.36%
11 15 217 4.97% 3 43 3.30% 8 121 4.09% 50 705 3.66%
12 21 295 6.76% 4 69 5.29% 9 130 4.39% 145 2032 10.55%
13 30 422 9.67% 2 35 2.68% 26 377 12.73% 60 833 4.33%
14 7 101 2.32% 1 26 1.99% 4 57 1.92% 58 819 4.25%
15 7 105 2.41% 1 24 1.84% 4 59 1.99% 23 318 1.65%
16 6 96 2.20% 1 24 1.84% 4 61 2.06% 28 393 2.04%
17 7 108 2.48% 2 32 2.45% 5 72 2.43% 29 408 2.12%
18 8 118 2.71% 2 34 2.61% 5 72 2.43% 73 1020 5.30%
19 18 253 5.80% 7 101 7.74% 12 169 5.71% 73 1023 5.31%
20 10 153 3.51% 3 42 3.22% 6 92 3.11% 30 419 2.18%
21 5 81 1.86% 1 16 1.23% 3 49 1.65% 24 339 1.76%
22 12 180 4.13% 8 112 8.58% 10 141 4.76% 59 820 4.26%
23 7 108 2.48% 2 35 2.68% 5 76 2.57% 54 750 3.90%

Top 30 of 851 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 257 5.89% 66 0.34% /
2 7 0.16% 48 0.25% /webalizer/
3 5 0.11% 35 0.18% /modlogan/
4 5 0.11% 9 0.05% /modlogan//
5 4 0.09% 31 0.16% /webalizer/usage_201905.html
6 4 0.09% 127 0.66% /webalizer/usage_201910.html
7 3 0.07% 0 0.00% /icons/blank.gif
8 3 0.07% 1 0.00% /icons/folder.gif
9 3 0.07% 14 0.07% /modlogan/mla-full-web_request_method-201908.html
10 3 0.07% 13 0.07% /modlogan/mla-full-web_request_protocol-201907.html
11 3 0.07% 11 0.06% /modlogan/mla-full-web_robot_indexed_pages-201905.html
12 3 0.07% 11 0.06% /modlogan/mla-full-web_robot_indexed_pages-201906.html
13 3 0.07% 11 0.05% /modlogan/mla-full-web_server_internal_errors-201905.html
14 3 0.07% 10 0.05% /modlogan/mla-full-web_server_vhosts-201905.html
15 3 0.07% 21 0.11% /modlogan/mla-full-web_user_os_visits-201907.html
16 3 0.07% 13 0.07% /modlogan/mla-full-web_user_users_traffic-201905.html
17 3 0.07% 259 1.34% /modlogan/mla-full-web_user_view_duration_average-201906.html
18 3 0.07% 21 0.11% /modlogan/mla-full-web_visit_duration-201907.html
19 3 0.07% 19 0.10% /modlogan/mla-full-web_visit_path_length-201904.html
20 3 0.07% 17 0.09% /modlogan/mla-full-web_visit_path_length-201906.html
21 3 0.07% 8 0.04% /modlogan/mla-req-201902.html
22 3 0.07% 10 0.05% /modlogan/mla-server-201908.html
23 3 0.07% 9 0.05% /modlogan/mla-start-201907.html
24 3 0.07% 9 0.05% /modlogan/mla-start-201908.html
25 3 0.07% 7 0.04% /modlogan/mla-visits-201902.html
26 3 0.07% 11 0.05% /modlogan/mla-visits-201906.html
27 3 0.07% 11 0.05% /modlogan/mla-visits-201908.html
28 3 0.07% 125 0.65% /webalizer/usage_201903.html
29 3 0.07% 121 0.63% /webalizer/usage_201907.html
30 2 0.05% 9 0.05% /modlogan/mla-full-web_request_extensions-201908.html

Top 10 of 851 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.05% 618 3.21% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201906.html
2 2 0.05% 485 2.52% /modlogan/mla-full-web_request_url-201907.html
3 2 0.05% 483 2.51% /modlogan/mla-full-web_server_broken_links-201904.html
4 1 0.02% 465 2.42% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201904.html
5 1 0.02% 465 2.42% /modlogan/mla-full-web_request_url-201904.html
6 2 0.05% 458 2.38% /modlogan/mla-full-web_request_url-201909.html
7 2 0.05% 419 2.18% /modlogan/mla-full-web_user_host_visits-201908.html
8 2 0.05% 416 2.16% /modlogan/mla-full-web_user_host_visits-201907.html
9 1 0.02% 377 1.96% /modlogan/mla-full-web_user_host_visits-201904.html
10 2 0.05% 327 1.70% /modlogan/mla-full-web_server_broken_links-201906.html

Top 10 of 196 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 257 5.89% 200 49.26% /
2 5 0.11% 3 0.74% /modlogan/
3 3 0.07% 2 0.49% /modlogan/mla-server-201908.html
4 3 0.07% 2 0.49% /modlogan/mla-start-201908.html
5 2 0.05% 2 0.49% /modlogan/mla-web_generic_daily-201906.html
6 2 0.05% 2 0.49% /modlogan/mla-web_generic_summary-201908.html
7 2 0.05% 2 0.49% /modlogan/mla-web_request_extensions-201908.html
8 2 0.05% 2 0.49% /modlogan/mla-web_request_url-201907.html
9 2 0.05% 2 0.49% /modlogan/mla-web_user_referer-201906.html
10 4 0.09% 2 0.49% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 of 192 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 257 5.89% 197 49.62% /
2 5 0.11% 3 0.76% /modlogan/
3 4 0.09% 3 0.76% /webalizer/usage_201910.html
4 2 0.05% 2 0.50% /modlogan/mla-web_user_countries_visits-201902.html
5 2 0.05% 2 0.50% /modlogan/mla-web_user_countries_visits-201903.html
6 2 0.05% 2 0.50% /modlogan/mla-web_user_location_provider-201909.html
7 2 0.05% 2 0.50% /modlogan/mla-web_visit_duration-201906.html
8 4 0.09% 2 0.50% /webalizer/usage_201905.html
9 1 0.02% 1 0.25% /modlogan//mla-start-202008.html
10 1 0.02% 1 0.25% /modlogan//mla-web_generic_summary-202003.html

Top 30 of 656 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 869 19.92% 427 32.72% 12398 64.37% 233 21.34% 216.244.66.196
2 301 6.90% 200 15.33% 1134 5.89% 1 0.09% 167.86.70.217
3 301 6.90% 0 0.00% 410 2.13% 1 0.09% 213.239.216.194
4 301 6.90% 0 0.00% 410 2.13% 1 0.09% 46.4.60.249
5 156 3.58% 38 2.91% 243 1.26% 1 0.09% 148.251.244.137
6 152 3.48% 69 5.29% 525 2.73% 1 0.09% 91.137.27.123
7 151 3.46% 62 4.75% 317 1.64% 1 0.09% 95.91.74.120
8 120 2.75% 46 3.52% 209 1.09% 1 0.09% 178.63.34.189
9 86 1.97% 84 6.44% 476 2.47% 1 0.09% v2202005121735118112.happysrv.de
10 58 1.33% 4 0.31% 178 0.93% 1 0.09% 193.32.249.135
11 39 0.89% 38 2.91% 78 0.40% 1 0.09% static.139.69.251.148.clients.your-server.de
12 33 0.76% 32 2.45% 446 2.31% 1 0.09% 158.69.243.99
13 31 0.71% 2 0.15% 40 0.21% 2 0.18% 35.222.83.197
14 28 0.64% 2 0.15% 45 0.23% 2 0.18% 174.245.151.178.triolan.net
15 22 0.50% 4 0.31% 34 0.17% 3 0.27% 95.91.41.38
16 22 0.50% 9 0.69% 66 0.34% 2 0.18% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
17 17 0.39% 15 1.15% 53 0.28% 2 0.18% static.14.195.251.148.clients.your-server.de
18 16 0.37% 4 0.31% 21 0.11% 1 0.09% 149.202.82.11
19 16 0.37% 4 0.31% 21 0.11% 1 0.09% 173.212.247.190
20 15 0.34% 12 0.92% 41 0.21% 1 0.09% spider-33.lipperhey.com
21 14 0.32% 1 0.08% 22 0.12% 1 0.09% 198.27.66.59
22 12 0.28% 0 0.00% 21 0.11% 2 0.18% 74.50.125.27
23 12 0.28% 4 0.31% 25 0.13% 3 0.27% 77-88-5-220.spider.yandex.com
24 12 0.28% 11 0.84% 19 0.10% 1 0.09% 81.110.98.116
25 11 0.25% 6 0.46% 9 0.04% 6 0.55% crawl-66-249-73-47.googlebot.com
26 11 0.25% 9 0.69% 6 0.03% 7 0.64% hn.kd.ny.adsl
27 10 0.23% 0 0.00% 14 0.07% 5 0.46% 96.45.167.233
28 10 0.23% 9 0.69% 17 0.09% 1 0.09% ns528840.ip-158-69-243.net
29 9 0.21% 0 0.00% 12 0.06% 5 0.46% 192.210.179.87
30 9 0.21% 8 0.61% 15 0.08% 1 0.09% 5.189.141.124

Top 10 of 656 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 869 19.92% 427 32.72% 12398 64.37% 233 21.34% 216.244.66.196
2 301 6.90% 200 15.33% 1134 5.89% 1 0.09% 167.86.70.217
3 152 3.48% 69 5.29% 525 2.73% 1 0.09% 91.137.27.123
4 86 1.97% 84 6.44% 476 2.47% 1 0.09% v2202005121735118112.happysrv.de
5 33 0.76% 32 2.45% 446 2.31% 1 0.09% 158.69.243.99
6 301 6.90% 0 0.00% 410 2.13% 1 0.09% 46.4.60.249
7 301 6.90% 0 0.00% 410 2.13% 1 0.09% 213.239.216.194
8 151 3.46% 62 4.75% 317 1.64% 1 0.09% 95.91.74.120
9 156 3.58% 38 2.91% 243 1.26% 1 0.09% 148.251.244.137
10 120 2.75% 46 3.52% 209 1.09% 1 0.09% 178.63.34.189

Top 30 of 341 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3639 83.43% - (Direct Request)
2 2 0.05% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-utku
3 2 0.05% https://avtocarsp.ru/popravki-v-pdd-mozhet-povremenim/
4 2 0.05% https://ilovediscovery.ru/page/kak-ustroena-vselennaja-2-sezon-5serija-ekstremalnye-orbity-chasovoj-mehanizm-i-sozidanie
5 2 0.05% https://med-bolnica.ru/melatonin-gormon-vechnoj-molodosti/
6 2 0.05% https://med-tutorial.ru/lek-spav/item/998.html
7 2 0.05% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_160_3/
8 2 0.05% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_6/
9 2 0.05% https://rt-milk.ru/product/vanna-ohlazhdeniya-moloka-100-l
10 2 0.05% https://sanitarywork.ru/i.php
11 2 0.05% https://sanitarywork.ru/text/razdel-i-slesarno-zagotovitelnie-operatsii/42-soedinenie-plastmassovih-trub
12 2 0.05% https://tasmed.ru/lanoitan_enicidem/esuoh_senicidem/index_dilpt25_dicer2585.html
13 2 0.05% https://tasmed.ru/national_medicine/secrets_of_female_beauty/
14 2 0.05% https://www.cumir.ru/evgenij-zhukov
15 2 0.05% https://www.cumir.ru/maksim-rylskij
16 1 0.02% http://druzokvet.ru/forum/memberlist.php
17 1 0.02% http://igogo.club/forum/memberlist.php
18 1 0.02% http://irandslr.com/user/aminoDem/
19 1 0.02% http://prookhotu.ru/forum
20 1 0.02% http://scandilife.ru/index.php
21 1 0.02% http://telefon.com.ua/communication/forum/talk/user/1133318/
22 1 0.02% http://www.discusfish.ru/forum/index.php
23 1 0.02% http://www.microsoft.com/
24 1 0.02% http://www.sogou.com/web
25 1 0.02% http://yorksite.ru/goto.php
26 1 0.02% https://bestwebber.ru/chto-takoe-rezidentnye-proksi/
27 1 0.02% https://dev.dota2.com/member.php
28 1 0.02% https://ilovediscovery.ru/na-predele-dayvery-sil-specoperaciy-1-sezon-4-seriya
29 1 0.02% https://ilovediscovery.ru/page/atlas-diskaveri-italiya
30 1 0.02% https://ilovediscovery.ru/page/ohotniki-za-nacistami-2-sezon-serija-6-kurt-lishka

Top 15 of 69 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1834 42.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 869 19.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 381 8.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
4 310 7.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 292 6.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
6 250 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
7 58 1.33% fasthttp
8 31 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 30 0.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
10 30 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
11 27 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 23 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
13 21 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 17 0.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
15 15 0.34% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Usage by Country for August 2020

Top 7 of 7 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4032 92.43% 1078 82.61% 18313 95.09% Unresolved/Unknown
2 174 3.99% 152 11.65% 684 3.55% Germany
3 105 2.41% 58 4.44% 180 0.93% Commercial (com)
4 44 1.01% 14 1.07% 69 0.36% Network (net)
5 5 0.11% 1 0.08% 13 0.07% British Indian Ocean Territory
6 1 0.02% 1 0.08% 0 0.00% Non-Profit (org)
7 1 0.02% 1 0.08% 0 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.20