Usage Statistics for stingyboss.com

Summary Period: October 2020
Generated 21-Oct-2020 02:03 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 5513
Total Files 2207
Total Pages 3714
Total Visits 1917
Total KBytes 14308
Total Unique Sites 1154
Total Unique URLs 1172
Total Unique Referrers 344
Total Unique User Agents 126
. Avg Max
Hits per Hour 10 1480
Hits per Day 262 2132
Files per Day 105 1203
Pages per Day 176 1718
Sites per Day 54 126
Visits per Day 91 127
KBytes per Day 681 5150
Hits by Response Code
Code 200 - OK 40.03% 2207
Code 304 - Not Modified 0.02% 1
Code 404 - Not Found 59.95% 3305

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 203 3.68% 59 2.67% 122 3.28% 117 6.10% 104 9.01% 630 4.40%
2 121 2.19% 40 1.81% 74 1.99% 65 3.39% 56 4.85% 364 2.55%
3 172 3.12% 29 1.31% 86 2.32% 78 4.07% 98 8.49% 409 2.86%
4 159 2.88% 38 1.72% 88 2.37% 81 4.23% 85 7.37% 270 1.89%
5 165 2.99% 39 1.77% 90 2.42% 89 4.64% 93 8.06% 231 1.61%
6 174 3.16% 30 1.36% 101 2.72% 76 3.96% 81 7.02% 347 2.42%
7 145 2.63% 34 1.54% 82 2.21% 80 4.17% 86 7.45% 215 1.51%
8 2132 38.67% 1203 54.51% 1718 46.26% 75 3.91% 81 7.02% 5150 35.99%
9 194 3.52% 50 2.27% 117 3.15% 93 4.85% 96 8.32% 379 2.65%
10 152 2.76% 50 2.27% 92 2.48% 89 4.64% 85 7.37% 305 2.13%
11 185 3.36% 39 1.77% 102 2.75% 91 4.75% 94 8.15% 632 4.42%
12 179 3.25% 66 2.99% 113 3.04% 99 5.16% 84 7.28% 529 3.70%
13 203 3.68% 57 2.58% 107 2.88% 106 5.53% 109 9.45% 881 6.16%
14 192 3.48% 71 3.22% 121 3.26% 120 6.26% 105 9.10% 599 4.19%
15 214 3.88% 78 3.53% 138 3.72% 119 6.21% 115 9.97% 534 3.73%
16 151 2.74% 56 2.54% 97 2.61% 96 5.01% 93 8.06% 433 3.02%
17 216 3.92% 84 3.81% 136 3.66% 127 6.62% 126 10.92% 545 3.81%
18 211 3.83% 84 3.81% 133 3.58% 124 6.47% 118 10.23% 853 5.96%
19 179 3.25% 58 2.63% 104 2.80% 101 5.27% 109 9.45% 446 3.12%
20 154 2.79% 36 1.63% 84 2.26% 84 4.38% 85 7.37% 495 3.46%
21 12 0.22% 6 0.27% 9 0.24% 8 0.42% 9 0.78% 60 0.42%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 136 2.47% 2 57 2.58% 4 87 2.34% 19 402 2.81%
1 6 138 2.50% 1 36 1.63% 3 77 2.07% 23 492 3.44%
2 6 145 2.63% 2 44 1.99% 4 84 2.26% 19 406 2.84%
3 7 167 3.03% 2 44 1.99% 4 98 2.64% 24 500 3.50%
4 6 145 2.63% 2 46 2.08% 4 87 2.34% 27 576 4.03%
5 6 146 2.65% 2 42 1.90% 4 86 2.32% 14 292 2.04%
6 7 164 2.97% 2 45 2.04% 4 96 2.58% 20 422 2.95%
7 5 124 2.25% 1 36 1.63% 3 72 1.94% 19 399 2.79%
8 7 149 2.70% 1 30 1.36% 4 84 2.26% 15 325 2.27%
9 6 137 2.49% 1 32 1.45% 3 78 2.10% 14 285 1.99%
10 6 131 2.38% 1 35 1.59% 3 79 2.13% 21 432 3.02%
11 8 177 3.21% 2 56 2.54% 5 112 3.02% 22 460 3.21%
12 9 199 3.61% 2 56 2.54% 5 123 3.31% 28 586 4.10%
13 8 175 3.17% 2 50 2.27% 4 102 2.75% 19 399 2.79%
14 5 115 2.09% 1 31 1.40% 3 67 1.80% 11 236 1.65%
15 7 149 2.70% 2 47 2.13% 4 92 2.48% 21 434 3.03%
16 7 159 2.88% 2 44 1.99% 4 93 2.50% 23 475 3.32%
17 5 120 2.18% 1 37 1.68% 3 69 1.86% 15 312 2.18%
18 5 107 1.94% 1 27 1.22% 3 65 1.75% 12 249 1.74%
19 6 143 2.59% 2 50 2.27% 3 81 2.18% 12 260 1.82%
20 7 152 2.76% 2 49 2.22% 4 84 2.26% 15 305 2.13%
21 77 1630 29.57% 56 1193 54.06% 66 1405 37.83% 218 4573 31.96%
22 31 659 11.95% 3 77 3.49% 19 409 11.01% 56 1173 8.20%
23 6 146 2.65% 2 43 1.95% 4 84 2.26% 15 316 2.21%

Top 30 of 1172 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 485 8.80% 168 1.17% /
2 20 0.36% 116 0.81% /webalizer/
3 17 0.31% 51 0.36% /modlogan/
4 8 0.15% 273 1.91% /webalizer/usage_202004.html
5 7 0.13% 155 1.08% /webalizer/usage_201903.html
6 7 0.13% 53 0.37% /webalizer/usage_201912.html
7 6 0.11% 1 0.01% /icons/blank.gif
8 6 0.11% 1 0.01% /icons/folder.gif
9 6 0.11% 94 0.66% /webalizer/usage_201902.html
10 6 0.11% 147 1.02% /webalizer/usage_201904.html
11 6 0.11% 45 0.32% /webalizer/usage_201906.html
12 6 0.11% 157 1.10% /webalizer/usage_202003.html
13 5 0.09% 8 0.06% /modlogan/mla-full-web_request_extensions_traffic-202003.html
14 5 0.09% 7 0.05% /modlogan/mla-full-web_request_method-201906.html
15 5 0.09% 6 0.04% /modlogan/mla-visits-201902.html
16 5 0.09% 140 0.98% /webalizer/usage_201905.html
17 5 0.09% 37 0.26% /webalizer/usage_201907.html
18 5 0.09% 36 0.25% /webalizer/usage_201909.html
19 5 0.09% 37 0.26% /webalizer/usage_201910.html
20 5 0.09% 127 0.89% /webalizer/usage_201911.html
21 5 0.09% 147 1.02% /webalizer/usage_202002.html
22 5 0.09% 42 0.29% /webalizer/usage_202005.html
23 5 0.09% 43 0.30% /webalizer/usage_202006.html
24 5 0.09% 44 0.30% /webalizer/usage_202008.html
25 5 0.09% 43 0.30% /webalizer/usage_202009.html
26 4 0.07% 7 0.05% /modlogan//
27 4 0.07% 80 0.56% /modlogan/mla-full-web_request_url-201903.html
28 4 0.07% 119 0.83% /modlogan/mla-full-web_request_url-201907.html
29 4 0.07% 107 0.75% /modlogan/mla-full-web_request_url-201909.html
30 4 0.07% 173 1.21% /modlogan/mla-full-web_request_url-201912.html

Top 10 of 1172 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.15% 273 1.91% /webalizer/usage_202004.html
2 3 0.05% 179 1.25% /modlogan/mla-full-web_request_url-202007.html
3 4 0.07% 173 1.21% /modlogan/mla-full-web_request_url-201912.html
4 3 0.05% 170 1.19% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-202007.html
5 485 8.80% 168 1.17% /
6 6 0.11% 157 1.10% /webalizer/usage_202003.html
7 4 0.07% 156 1.09% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-201911.html
8 7 0.13% 155 1.08% /webalizer/usage_201903.html
9 3 0.05% 155 1.08% /modlogan/mla-full-web_request_url_traffic-202003.html
10 6 0.11% 147 1.02% /webalizer/usage_201904.html

Top 10 of 243 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 485 8.80% 435 46.28% /
2 20 0.36% 14 1.49% /webalizer/
3 17 0.31% 8 0.85% /modlogan/
4 8 0.15% 7 0.74% /webalizer/usage_202004.html
5 7 0.13% 6 0.64% /webalizer/usage_201903.html
6 7 0.13% 6 0.64% /webalizer/usage_201912.html
7 6 0.11% 5 0.53% /webalizer/usage_201902.html
8 6 0.11% 5 0.53% /webalizer/usage_201904.html
9 6 0.11% 5 0.53% /webalizer/usage_201906.html
10 6 0.11% 5 0.53% /webalizer/usage_202003.html

Top 10 of 245 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 485 8.80% 433 46.11% /
2 20 0.36% 13 1.38% /webalizer/
3 17 0.31% 9 0.96% /modlogan/
4 8 0.15% 7 0.75% /webalizer/usage_202004.html
5 7 0.13% 6 0.64% /webalizer/usage_201903.html
6 7 0.13% 6 0.64% /webalizer/usage_201912.html
7 6 0.11% 5 0.53% /webalizer/usage_201902.html
8 6 0.11% 5 0.53% /webalizer/usage_201904.html
9 6 0.11% 5 0.53% /webalizer/usage_202003.html
10 5 0.09% 4 0.43% /modlogan/mla-full-web_request_extensions_traffic-202003.html

Top 30 of 1154 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1988 36.06% 1166 52.83% 4911 34.32% 1 0.05% 176.9.117.99
2 83 1.51% 55 2.49% 551 3.85% 50 2.61% bot.semrush.com
3 54 0.98% 27 1.22% 1376 9.62% 27 1.41% 216.244.66.196
4 30 0.54% 20 0.91% 184 1.29% 20 1.04% 185.191.171.38
5 29 0.53% 18 0.82% 181 1.27% 18 0.94% 185.191.171.8
6 27 0.49% 17 0.77% 186 1.30% 17 0.89% 185.191.171.18
7 27 0.49% 18 0.82% 18 0.12% 13 0.68% hn.kd.ny.adsl
8 26 0.47% 12 0.54% 228 1.60% 12 0.63% 185.191.171.7
9 25 0.45% 12 0.54% 85 0.59% 12 0.63% 185.191.171.1
10 24 0.44% 16 0.72% 153 1.07% 16 0.83% 185.191.171.45
11 23 0.42% 17 0.77% 151 1.06% 17 0.89% 185.191.171.21
12 23 0.42% 16 0.72% 152 1.06% 16 0.83% 185.191.171.36
13 23 0.42% 19 0.86% 87 0.61% 18 0.94% 185.191.171.43
14 23 0.42% 18 0.82% 172 1.20% 17 0.89% 185.191.171.9
15 22 0.40% 18 0.82% 181 1.27% 18 0.94% 185.191.171.24
16 22 0.40% 15 0.68% 145 1.01% 14 0.73% 185.191.171.41
17 21 0.38% 4 0.18% 28 0.20% 1 0.05% 148.251.244.137
18 21 0.38% 16 0.72% 140 0.98% 16 0.83% 185.191.171.25
19 21 0.38% 13 0.59% 77 0.54% 13 0.68% 185.191.171.6
20 21 0.38% 4 0.18% 28 0.20% 1 0.05% static.236.96.76.144.clients.your-server.de
21 21 0.38% 4 0.18% 28 0.20% 1 0.05% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
22 20 0.36% 15 0.68% 133 0.93% 13 0.68% 185.191.171.42
23 19 0.34% 10 0.45% 96 0.67% 10 0.52% 185.191.171.11
24 19 0.34% 10 0.45% 81 0.57% 10 0.52% 185.191.171.34
25 19 0.34% 15 0.68% 63 0.44% 14 0.73% 185.191.171.35
26 19 0.34% 12 0.54% 89 0.62% 12 0.63% 185.191.171.44
27 18 0.33% 9 0.41% 86 0.60% 9 0.47% 185.191.171.37
28 18 0.33% 10 0.45% 73 0.51% 10 0.52% 185.191.171.39
29 17 0.31% 9 0.41% 112 0.78% 9 0.47% 185.191.171.13
30 17 0.31% 7 0.32% 121 0.85% 7 0.37% 185.191.171.4

Top 10 of 1154 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1988 36.06% 1166 52.83% 4911 34.32% 1 0.05% 176.9.117.99
2 54 0.98% 27 1.22% 1376 9.62% 27 1.41% 216.244.66.196
3 83 1.51% 55 2.49% 551 3.85% 50 2.61% bot.semrush.com
4 26 0.47% 12 0.54% 228 1.60% 12 0.63% 185.191.171.7
5 15 0.27% 11 0.50% 201 1.41% 11 0.57% 185.191.171.3
6 27 0.49% 17 0.77% 186 1.30% 17 0.89% 185.191.171.18
7 30 0.54% 20 0.91% 184 1.29% 20 1.04% 185.191.171.38
8 29 0.53% 18 0.82% 181 1.27% 18 0.94% 185.191.171.8
9 22 0.40% 18 0.82% 181 1.27% 18 0.94% 185.191.171.24
10 23 0.42% 18 0.82% 172 1.20% 17 0.89% 185.191.171.9

Top 30 of 344 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4301 78.02% - (Direct Request)
2 3 0.05% https://sanitarywork.ru/i.php
3 3 0.05% https://svddb.ru/about/news/new16/
4 3 0.05% https://www.cumir.ru/evgenij-zhukov
5 3 0.05% https://zhit-budete.ru/hudeem-vmeste/pomozhet-li-banja-pohudet
6 2 0.04% http://prookhotu.ru/2013/04
7 2 0.04% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-utku
8 2 0.04% http://www.kemoko.su/forum/user/237720/
9 2 0.04% http://www.sogou.com/web
10 2 0.04% https://bestwebber.ru/chto-takoe-rezidentnye-proksi/
11 2 0.04% https://cumir.ru/arnold-hauzer
12 2 0.04% https://dev.dota2.com/member.php
13 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/atlas-diskaveri-italiya
14 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/kak-ustroena-vselennaja-2-sezon-5serija-ekstremalnye-orbity-chasovoj-mehanizm-i-sozidanie
15 2 0.04% https://ilovediscovery.ru/page/ohotniki-za-nacistami-2-sezon-serija-6-kurt-lishka
16 2 0.04% https://med-bolnica.ru/melatonin-gormon-vechnoj-molodosti/
17 2 0.04% https://moypodrostok.ru/polovoe-vospitanie/trudnyie-voprosyi-polovogo-sozrevaniya-syinu-o-pollyutsiyah
18 2 0.04% https://navigatorlaw.ru/zakon/budjetniy-kodeks_160_3/
19 2 0.04% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_1526/
20 2 0.04% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_6/
21 2 0.04% https://navigatorlaw.ru/zakon/jk_186/
22 2 0.04% https://rt-milk.ru/product/vanna-ohlazhdeniya-moloka-100-l
23 2 0.04% https://sanitarywork.ru/text/razdel-iii-vodosnabzhenie/glava-xxi-montazh-holodnogo-vodosnabzheniya
24 2 0.04% https://tasmed.ru/eht_lareneg_atad/sesaesid_of_an_rae_taorht_eson/index_dilpt25_dicer1761.html
25 2 0.04% https://www.cumir.ru/maksim-rylskij
26 2 0.04% https://zhit-budete.ru/vrednye-privychki/pochemu-pri-opjanenii-narushaetsja-koordinacija
27 1 0.02% google.com
28 1 0.02% http://badminton.ru/thebadminforum/index.php
29 1 0.02% http://jozzi.ru/user/aminoirrig/
30 1 0.02% http://scandilife.ru/index.php

Top 15 of 126 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1988 36.06% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
2 764 13.86% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 616 11.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
4 471 8.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
5 433 7.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
6 369 6.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
7 142 2.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 55 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 54 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 45 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
11 39 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 35 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
13 26 0.47% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 25 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
15 23 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36

Usage by Country for October 2020

Top 9 of 9 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 5168 93.74% 2035 92.21% 13418 93.78% Unresolved/Unknown
2 264 4.79% 154 6.98% 765 5.35% Commercial (com)
3 47 0.85% 11 0.50% 64 0.45% Germany
4 22 0.40% 2 0.09% 41 0.28% Network (net)
5 5 0.09% 2 0.09% 11 0.08% Russian Federation
6 3 0.05% 1 0.05% 5 0.04% European Union
7 2 0.04% 0 0.00% 3 0.02% Indonesia
8 1 0.02% 1 0.05% 0 0.00% Non-Profit (org)
9 1 0.02% 1 0.05% 1 0.00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.20